Αντικείμενο και εύρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου – Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η STILVI Pharmaceuticals S.A σέβεται απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία τους, σε πλήρη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης.4.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής και ΓΚΠΔ).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες αυτού του ιστοτόπου αναφορικά με τον τρόπο και το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από την STILVI Pharmaceuticals S.A., υπεύθυνη επεξεργασίας και ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.stilvipharma.gr, καθώς και να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές τους σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγονται και (ενδέχεται να) τυγχάνουν επεξεργασίας στο συγκεκριμένο ιστότοπο και δεν αφορά σε οιαδήποτε άλλη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία ενδέχεται να προβαίνει η STILVI Pharmaceuticals S.A.

Η STILVI Pharmaceuticals S.A. ενδέχεται να παρέχει επιπρόσθετες ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με το απόρρητο των πληροφοριών στους χρήστες του ιστοτόπου σε επιμέρους ενότητες αυτού κατά την κατά περίπτωση συλλογή των προσωπικών δεδομένων τους. Οι ειδοποιήσεις αυτές συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Παρέχοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην STILVI Pharmaceuticals S.A. ή χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό της, συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία αυτών εκ μέρους της εταιρείας μας για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι προβλέψεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα συμπληρώνουν του Όρους Χρήσης του ιστοτόπου της εταιρείας μας.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, νοούνται ως:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία, για τους λόγους που προβλέπονται στον νόμο, βάσει των επαγγελματικών του προσόντων και της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, με κύριο καθήκον να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων»: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η STILVI Pharmaceuticals S.A. και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως:

 • ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997,
 • η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,
 • η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί,
 • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικούໄ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), εφεξής και ΓΚΠΔ, και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.
Yπεύθυνος Επεξεργασίας – Yπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την STILVI έχει οριστεί, κατά τ ̓ άρθρα 37 επ. του ΓΚΠΔ, ο Χαράλαμπος Φιλιππούσης, Δικηγόρος, DPO STILVI Pharmaceuticals S.A., Λ. Ποσειδώνος 18, Καλλιθέα 17674, Ελλάδα. Τηλ. 2109902924, Email: dpo@stilvipharma.gr.

Προσωπικά Δεδομένα προς επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα σας που δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την STILVI Pharmaceuticals S.A. είναι κατ’ αρχήν τα συνήθη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να παρέχετε κατά τη χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης, των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο καθώς και των δεδομένων που συλλέγονται από cookies, σύμφωνα και με τους όρους χρήσης αυτών όπως περιγράφονται παρακάτω.

Με την απλή επίσκεψή σας στον ιστότοπο της STILVI Pharmaceuticals S.A., η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή στα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί αυτός και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Κατά τα λοιπά, ενδέχεται να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε δεδομένα που θα μας παρασχεθούν απευθείας από εσάς, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα λ.χ. με τη μελλοντική εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία μας (newsletters), με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας, με την ενδεχόμενη εγγραφή σας για τη λήψη μέρους και με την παραχώρηση των στοιχείων σας σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας ιστοσελίδας.

Επιπλέον, ενδέχεται να παρέχετε προς την εταιρεία μας ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία, ιδίως στο πλαίσιο του συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την απλή επίσκεψή σας στον ιστότοπο της STILVI Pharmaceuticals S.A., ο πάροχος διαδικτύου ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες (π.χ. τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον ιστότοπο, την ημερομηνία και το είδος του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα και ρυθμίσεις, τους εξωτερικούς συνδέσμους που ακολουθείτε στον ιστότοπο της STILVI Pharmaceuticals S.A. και τις δραστηριότητές σας σε αυτόν) για να καταστεί δυνατή η τεχνική λειτουργία της ίδιας της ιστοσελίδας και η καλύτερη απόδοση πληροφοριών ανάλογα με τη συσκευή σας. Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται ως στατιστικά αρχεία ή αρχεία ενεργειών (log files).

Τα Δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων υπολογιστών που διαπράττονται σε βάρος ή μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής για τα cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

Κατά τα λοιπά, τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας ή για τους σκοπούς που σας κοινοποιούνται κάθε φορά πριν από τη συλλογή τους. Η STILVI Pharmaceuticals S.A. έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα σας να διατηρούνται ασφαλή και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Με τη συγκατάθεσή σας, η εταιρεία μας μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχονται στον ιστότοπό της, να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση αυτού, να διαχειρίζεται τα αιτήματα, τα ερωτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας από εσάς καθώς και την εγγραφή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής. Ειδικά για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία, ιδίως στο πλαίσιο του συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης, η επεξεργασία τους λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τους όρους της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεων της από την υφιστάμενη νομοθεσία. Η κάθε είδους συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την STILVI Pharmaceuticals S.A. γίνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές που κατά τον νόμο διέπουν την επεξεργασία, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σκοπίμως σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Σε κάθε περίπτωση, πολιτική μας είναι να μην προβαίνουμε εν γνώσει μας σε κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσώπου κάτω των 16 ετών. Με τη χρήση του ιστοτόπου βεβαιώνετε ότι είστε άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εάν είστε κάτω των δέκα έξι (16) ετών, φέρετε την υποχρέωση να απέχετε από οιασδήποτε Με την χρήση του Ιστοτόπου βεβαιώνετε πως είστε άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εφόσον είστε κάτω των δέκα έξι (16) ετών έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική σας μέριμνα.

Εφόσον δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλετε να προβείτε σε άμεση σχετική γνσωστοποίηση στην επιχείρησή μας. Σε κάθε περίπτωση, με την χρήση του Ιστοτόπου αναγνωρίζετε πως η STILVI Pharmaceuticals S.A δε φέρει ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από μέρους σας στο μέτρο που δεν έχει την δυνατότητα, ακόμη και αν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, για την επαλήθευση της ηλικίας σας ή για την συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική σας μέριμνα.

Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται από την STILVI Pharmaceuticals S.A. μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή τους, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με βάση τη φύση τους, τυχόν συμβατική σχέση που διέπει την αποθήκευσή τους και τις σχετικές έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται (ή ανωνυμοποιούνται) όταν ο σκοπός της επεξεργασίας τους παύσει να υφίσταται, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)

Όταν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο, προσθέτουμε τη διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μια λίστα αλληλογραφίας. Όσο τηρείται εκεί, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε πάντα να διαγράψετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας. Μπορείτε να το κάνετε, χρησιμοποιώντας το link “Διαγραφή” (Unsubscribe) στα ενημερωτικά μας δελτία που λαμβάνετε ή στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@stilvipharma.gr.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας (ή εάν θέλετε να λάβετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας), στείλτε ένα email στο info@stilvipharma.gr.

Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή. Υποχρεούμαστε, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Γενικών Προσωπικών Δεδομένων, να σας ενημερώσουμε για αυτό σας το δικαίωμα. Δεν σκοπεύουμε να καταχραστούμε τα δεδομένα σας.

Τα δικαιώματά σας

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, για τα οποία σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω:

 1. Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε αν μέσω της ιστοσελίδας της STILVI Pharmaceuticals S.A. συλλέγονται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα καθώς και ποια είναι αυτά.
 2. Να έχετε πρόσβαση σε αυτά ή να ζητήσετε αντίγραφο αυτών.
 3. Να αιτηθείτε τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών των δεδομένων εφόσον θεωρείτε ότι είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
 4. Να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, η STILVI Pharmaceuticals S.A. θα προβεί στη διαγραφή τους, εκτός αν υφίσταται κάποιος από τους νόμιμους λόγους βάσει των οποίων δικαιούται να τα διατηρήσει.
 5. Να υποβάλετε ενστάσεις για κάποιους ή όλους τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε να περιορισθεί η επεξεργασία τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 6. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την STILVI Pharmaceuticals S.A.
 7. Να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εν προκειμένω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση που το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων, η STILVI Pharmaceuticals S.A. θα ενημερώσει τον εκάστοτε αιτούντα εάν θα απαιτηθεί παράταση άλλων δύο (2) μηνών.

Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η STILVI Pharmaceuticals S.A δύναται να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα, αιτιολογώντας την απάντησή της.

Σύνδεσμοι με ιστότοπους τρίτων

Η ιστοσελίδα της STILVI Pharmaceuticals S.A. ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς ιστοτόπους τρίτων. Εάν ακολουθήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα αφήσετε τον ιστότοπο της STILVI Pharmaceuticals S.A. και επομένως και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Η STILVI Pharmaceuticals S.A. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ή τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιστοτόπων τρίτων καθώς δεν μπορεί και να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιήγησής σας σε αυτούς.

Στο πλαίσιο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων εκάστου και όλων των ιστότοπων που συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας.

Τροποποιήσεις και επικαιροποίηση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η STILVI Pharmaceuticals S.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και επικαιροποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Παρακαλείσθε όπως ελέγχετε τακτικά τη δημοσιευμένη Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα λάβει χώρα σχετική δημοσίευση στον ιστότοπο της εταιρείας και θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η «ημερομηνία ενημέρωσης» της παρούσας. Ενδέχεται δε να ενημερωθείτε και με άλλους τρόπους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων παρασχεθέντων από εσάς στοιχείων επικοινωνίας μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πιθανές ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, για να υποβάλετε κάποιο σχετικό αίτημα ή για να αιτηθείτε πρόσβαση σε ή/και διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών.

STILVI Pharmaceuticals S.A.
Λεωφόρος Ποσειδώνος 18 17674, Καλλιθέα , Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2109902924
Email: info@stilvipharma.gr
Ιστοσελίδα: www.stilvipharma.gr