Υπεύθυνος Φορέας

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:

Stilvi Pharmaceuticals SA

Λ Ποσειδώνος 18 – 17674 Καλλιθέα
ΤΗΛ: 210-9902927
EMAIL: info@stilvipharma.gr

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον 679/2016 ΕΕ.

Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η Stilvi PHARMACEUTICALS S.A. συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για τον συγκεκριμένο σκοπό και πιο ειδικά όταν κάνετε εγγραφή σαν ΕΥ για την είσοδό σας στο κλειδωμένο πεδίο. Εμείς συλλέγουμε τα δεδομένα προκειμένου να σας αποστείλουμε τον κωδικό για να επιτραπεί η είσοδος σας σε αυτό το πεδίο.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Η συλλογή των δεδομένων σας κι συγκεκριμένα:

  • Όνομα
  • Επίθετο
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Επάγγελμα

γίνεται για αυτό και μόνο για αυτό το σκοπό. Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679.

Επικοινωνία, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τον 2016/679 ΕΕ, το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης με την υποβολή της αίτησης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Data Protection Officer της Εταιρείας στο email: dpo@stilviparma.gr.

Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε υιοθετήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την νόμιμη συλλογή, επεξεργασία και την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σας από την απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της www.dpa.gr  (Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ενημέρωση και τροποποίηση

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί /επικαιροποιεί μέρη της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς την υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσής σας. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας, πριν εισέλθετε στον ιστόσοπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής.

Ημερομηνία:  14/09/2020